Algemene voorwaarden | Terms and Conditions

(Download de algemene voorwaarden als pdf)

(Download the terms and conditions as pdf)

Nederlandse Versie (English Version see below)

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 19 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.            Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.            Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.            Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.            Dag: kalenderdag;

5.            Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;

6.            Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.            Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.            Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.            Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10.          Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.          Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

12.          Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer; Nailways - R. Jonker

Vestigingsadres; Slauerhoffstraat 12, 1822JD Alkmaar

Telefoonnummer; 0031(0)641814939

E-mailadres; info@nailways.nl

KvK-nummer; 51546426

BTW-identificatienummer; NL001907435B24

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.            Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.            Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.            Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.            Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1.            Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.            Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.            Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1.            De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.            Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.            Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.            De ondernemer kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.            De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.            In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1.            De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.            De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.            als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b.            als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c.            bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3.            De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.            De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5.            Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.            Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.            Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.            De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.            De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.            Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2.            Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.            De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.            Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.            De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6.            Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7.            De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a.            de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b.            de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8.            De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a.            hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b.            hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c.            de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9.            Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.            Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.            De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.            De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.            Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.            Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2.            Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3.            Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a.            de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.            de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4.            Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5.            Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6.            Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7.            Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8.            Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9.            Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10.          Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

11.          Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

12.          Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13.          De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a.            de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.            de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

 

 

Artikel 11 – De prijs

1.            Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.            In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.            Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.            Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.            De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.            De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.            Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.            Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1.            De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.            Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3.            Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.            Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.            Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1.            De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.            De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.            De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

-              te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

-              tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

-              altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4.            Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5.            In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6.            Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.            Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8.            Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 – Betaling

1.            Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan  op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.            Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.            De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.            Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

1.            De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.            Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3.            Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.            Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

5.            Webshop Keurmerk zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindig of de webshop door Webshop Keurmerk is geschorst of geroyeerd.

6.            Een geschil wordt door Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

7.            Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij Webshop Keurmerk aanhangig te worden gemaakt.

8.            Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

 

Artikel 17 – Geschillen

1.            Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2.            Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

1.            Wanneer Stichting Webshop Keurmerk een wijziging zal aanbrengen zullen wij de ondernemer middels de nieuwsbrief op de hoogte stellen en de nieuwste voorwaarden plaatsen op onze website (https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/)

2.            Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

 

Adres Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-              Aan:      [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

-              Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

-              Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

-              [Naam consumenten(en)]

 

-              [Adres consument(en)]

 

-              [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

ENGLISH

 

These General Terms and Conditions of Stichting Webshop Keurmerk have been drawn up in consultation with the Consumers' Association within the framework of the Coordination Group Self-Regulation Consultation (CZ) of the Social Economic Council and take effect on 1 June 2014.

 

These Terms and Conditions will be used by all members of the Stichting Webshop Keurmerk, with the exception of financial services as referred to in the Financial Supervision Act and insofar as these services are supervised by the Netherlands Authority for the Financial Markets.

 

 

Index:

Article 1 - Definitions

Article 2 - Identity of the entrepreneur

Article 3 - Applicability

Article 4 - The offer

Article 5 - The contract

Article 6 - Right of withdrawal

Article 7 - Obligations of the consumer during the cooling-off period

Article 8 - Exercise of the right of withdrawal by the consumer and costs thereof

Article 9 - Obligations of the entrepreneur in case of withdrawal

Article 10 - Exclusion of right of withdrawal

Article 11 - The price

Article 12 - Compliance and additional warranty

Article 13 - Delivery and execution

Article 14 - Duration transactions: duration, cancellation and extension

Article 15 - Payment

Article 16 - Complaints procedure

Article 17 - Disputes

Article 18 - Additional or different provisions

Article 19 - Modification of the general terms and conditions of Stichting Webshop Keurmerk

 

Article 1 - Definitions

In these conditions:

1. Additional agreement: an agreement whereby the consumer acquires products, digital content and / or services in connection with a distance contract and these goods, digital content and / or services are provided by the entrepreneur or by a third party on the basis of a appointment between that third party and the entrepreneur;

2. Cooling-off period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal;

3. Consumer: the natural person who does not act for purposes related to his trade, business, craft or professional activity;

4. Day: calendar day;

5. Digital content: data produced and delivered in digital form;

6. Term Agreement: an agreement that extends to the regular delivery of goods, services and / or digital content during a certain period;

7. Durable data carrier: every device - including e-mail - that enables the consumer or trader to store information that is addressed to him in person in a way that future consultation or use during a period that is geared to the purpose for which the information is intended, and which allows unaltered reproduction of the stored information;

8. Right of withdrawal: the possibility for the consumer to waive the distance contract within the cooling-off period;

9. Entrepreneur: the natural or legal person who is a member of Stichting Webshop Keurmerk and offers products, (access to) digital content and / or services to consumers at a distance;

10. Distance contract: an agreement concluded between the entrepreneur and the consumer within the framework of an organized system for distance selling of products, digital content and / or services, whereby up to and including the conclusion of the agreement exclusively or use is made of one or more techniques for distance communication;

11. Model form for withdrawal: the European model form for withdrawal included in Appendix I of these conditions;

12. Technology for distance communication: means that can be used for concluding an agreement, without the consumer and entrepreneur having to be in the same room at the same time;

 

Article 2 – The Entrepreneur’s identity

Name of Entrepreneur; Nailways - R. Jonker

Business address; Slauerhoffstraat 12, 1822JD Alkmaar, The Netherlands

Telephone number; 0031(0)641814939

Email address; info@nailways.nl

Chamber of Commerce number; 51546426

VAT identification number; NL001907435B24

 

Article 3 - Applicability

1. These general terms and conditions apply to every offer made by the entrepreneur and to every distance contract that has been established between the entrepreneur and the consumer.

2. Before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions will be made available to the consumer. If this is not reasonably possible, the entrepreneur before the distance contract is concluded, indicate how the general terms and conditions at the entrepreneur can be seen and that they will be sent free of charge as soon as possible at the request of the consumer.

3. If the distance contract is concluded electronically, by way of derogation from the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions can be made available electronically to the consumer in such a way that the consumers can be easily stored on a durable medium. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated where the general terms and conditions can be consulted electronically and that at the request of the consumer they will be sent free of charge by electronic means or otherwise.

4. In the event that specific product or service conditions apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs shall also apply mutatis mutandis and the consumer may in the event of conflicting conditions always invoke the applicable provision that is most applicable to him. favorable.

 

Article 4 - The offer

1. If an offer is of limited duration or subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.

2. The offer contains a complete and accurate description of the offered products, digital content and / or services. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the consumer. If the entrepreneur uses images, these are a true reflection of the offered products, services and / or digital content. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind the entrepreneur.

3. Each offer contains such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are attached to the acceptance of the offer.

 

Article 5 - The contract

1. Subject to the provisions of paragraph 4, the agreement is concluded at the moment of acceptance by the consumer of the offer and the fulfillment of the corresponding conditions.

2. If the consumer has accepted the offer electronically, the entrepreneur will immediately confirm electronically the receipt of the acceptance of the offer. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed by the entrepreneur, the consumer can dissolve the agreement.

3. If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and he will ensure a secure web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will observe appropriate security measures.

4. The entrepreneur can within statutory frameworks - inform whether the consumer can meet his payment obligations, and of all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. If the entrepreneur based on this investigation has good reasons not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request, motivated or to attach special conditions to the execution.

5. At the latest on delivery of the product, the service or digital content, the entrepreneur shall send the following information, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium:

a. the visiting address of the business location of the trader where the consumer can go with complaints;

b. the conditions under which and the manner in which the consumer can exercise the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;

c. the information about guarantees and existing service after purchase;

d. the price including all taxes of the product, service or digital content; insofar as applicable, the costs of delivery; and the method of payment, delivery or execution of the distance contract;

e. the requirements for terminating the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is of indefinite duration;

f. if the consumer has a right of withdrawal, the model form for withdrawal.

6. In the case of an extended transaction, the provision in the previous paragraph only applies to the first delivery.

 

Article 6 - Right of withdrawal

With products:

1. The consumer can terminate an agreement regarding the purchase of a product during a reflection period of at least 14 days without giving any reason. The trader may ask the consumer about the reason for the withdrawal, but not to oblige him to state his reason (s).

2. The reflection period referred to in paragraph 1 starts on the day after the consumer, or a third party designated by the consumer in advance, who is not the carrier, has received the product, or:

a. if the consumer ordered several products in the same order: the day on which the consumer, or a third party designated by him, received the last product. The entrepreneur may, provided he has informed the consumer in a clear manner prior to the ordering process, refuse an order of several products with a different delivery time.

b. if the delivery of a product consists of several shipments or parts: the day on which the consumer, or a third party designated by him, received the last shipment or the last part;

c. in contracts for regular delivery of products during a certain period: the day on which the consumer, or a third party designated by him, has received the first product.

 

For services and digital content that is not delivered on a tangible medium:

3. The consumer can dissolve a service agreement and an agreement for the supply of digital content that has not been delivered on a tangible medium for at least 14 days without giving any reason. The trader may ask the consumer about the reason for the withdrawal, but not to oblige him to state his reason (s).

4. The reflection period referred to in paragraph 3 starts on the day following the conclusion of the agreement.

 

Extended cooling-off period for products, services and digital content that has not been delivered on a tangible medium when not informing about the right of withdrawal:

5. If the entrepreneur has not provided the consumer with the legally required information about the right of withdrawal or the model form for withdrawal, the cooling-off period will expire twelve months after the end of the original reflection period determined in accordance with the previous paragraphs of this article.

6. If the trader has provided the consumer with the information referred to in the previous paragraph within twelve months after the starting date of the original

 

Article 7 - Obligations of the consumer during the cooling-off period

1. During the cooling-off period, the consumer will handle the product and the packaging carefully. He will only unpack or use the product to the extent necessary to determine the nature, characteristics and operation of the product. The basic principle here is that the consumer may only handle and inspect the product as he would be allowed to do in a store.

2. The consumer is only liable for the value reduction of the product that is the result of a way of handling the product that goes further than allowed in paragraph 1.

3. The consumer is not liable for the value reduction of the product if the entrepreneur has not provided him with any legally required information about the right of withdrawal prior to or at the conclusion of the agreement.

 

Article 8 - Exercise of the right of withdrawal by the consumer and costs thereof

1. If the consumer exercises his right of withdrawal, he shall notify the entrepreneur within the cooling-off period by means of the model withdrawal form or in an unequivocal manner.

2. As soon as possible, but within 14 days from the day following the notification referred to in paragraph 1, the consumer shall return the product, or hand it over to (an authorized representative of) the entrepreneur. This is not necessary if the entrepreneur has offered to collect the product himself. In any case, the consumer has complied with the return period if he returns the product before the cooling-off period has expired.

3. The consumer shall return the product with all delivered accessories, if reasonably possible in the original state and packaging, and in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.

4. The risk and the burden of proof for the correct and timely exercise of the right of withdrawal lies with the consumer.

5. The consumer bears the direct costs of returning the product. If the entrepreneur has not reported that the consumer must bear these costs or if the entrepreneur indicates to bear the costs himself, the consumer does not have to bear the costs for return.

6. If the consumer rescinds after having first expressly requested that the provision of the service or the supply of gas, water or electricity that have not been made ready for sale start in a limited volume or quantity during the cooling-off period, the consumer is the the entrepreneur owes an amount that is proportional to that part of the obligation that the entrepreneur has fulfilled at the moment of withdrawal, compared with the full fulfillment of the obligation.

7. The consumer does not incur any costs for the execution of services or the supply of water, gas or electricity, which are not made ready for sale in a limited volume or quantity, or for the supply of district heating, if:

the entrepreneur has not provided the consumer with the legally required information about the right of withdrawal, the cost reimbursement upon revocation or the model form for withdrawal, or;

b. the consumer has not expressly requested the commencement of the execution of the service or delivery of gas, water, electricity or district heating during the cooling-off period.

8. The consumer does not bear any costs for the full or partial delivery of digital content not supplied on a tangible medium if:

a. prior to the delivery, he has not expressly agreed to commence the fulfillment of the contract before the end of the cooling-off period;

b. he has not acknowledged to lose his right of withdrawal when giving his consent; or

c. the entrepreneur has failed to confirm this statement from the consumer.

9. If the consumer exercises his right of withdrawal, all additional agreements will be dissolved by operation of law.

 

Article 9 - Obligations of the entrepreneur in case of withdrawal

1. If the entrepreneur makes the notification of withdrawal by the consumer electronically possible, he will send an acknowledgment of receipt immediately after receipt of this notification.

2. The trader will reimburse all payments from the consumer, including any delivery costs charged by the trader for the returned product, without delay but within 14 days following the day on which the consumer notifies him of the withdrawal. Unless the entrepreneur offers to collect the product himself, he may wait to pay back until he has received the product or until the consumer demonstrates that he has returned the product, whichever comes first.

3. The entrepreneur uses the same payment method that the consumer has used for reimbursement, unless the consumer agrees to another method. The reimbursement is free of charge for the consumer.

4. If the consumer has opted for a more expensive method of delivery than the cheapest standard delivery, the entrepreneur does not have to reimburse the additional costs for the more expensive method.

 

Article 10 - Exclusion of right of withdrawal

The entrepreneur can exclude the following products and services from the right of withdrawal, but only if the entrepreneur has clearly stated this in the offer, at least in time for the conclusion of the agreement:

1. Products or services whose price is subject to fluctuations in the financial market on which the entrepreneur has no influence and which may occur within the withdrawal period

2. Agreements concluded during a public auction. A public auction is understood to mean a sales method whereby products, digital content and / or services are offered by the entrepreneur to the consumer who is personally present or is given the opportunity to be personally present at the auction, under the direction of an auctioneer, and in which the successful bidder is obliged to purchase the products, digital content and / or services;

3. Service contracts, after full execution of the service, but only if:

a. the execution has begun with the express prior consent of the consumer; and

b. the consumer has declared that he will lose his right of withdrawal as soon as the entrepreneur has fully executed the agreement;

4. Service agreements for the provision of accommodation, if a specific date or period of execution is provided for in the agreement and other than for residential purposes, freight transport, car rental services and catering;

5. Agreements with regard to leisure activities, if a certain date or period of execution is provided for in the agreement;

6. Products manufactured according to the consumer's specifications which are not prefabricated and which are manufactured on the basis of an individual choice or decision of the consumer or which are clearly intended for a specific person;

7. Products that spoil quickly or have a limited shelf life;

8. Sealed products which for reasons of health protection or hygiene are not suitable to be returned and of which the seal has been broken after delivery;

9. Products which by their nature are irrevocably mixed with other products after delivery;

10. Alcoholic drinks of which the price has been agreed upon at the conclusion of the agreement, but the delivery of which can only take place after 30 days, and the actual value of which depends on fluctuations of the market on which the entrepreneur has no influence;

11. Sealed audio, video recordings and computer software, the seal of which has been broken after delivery;

12. Newspapers, magazines or magazines, with the exception of subscriptions to this;

13. The supply of digital content other than on a tangible medium, but only if:

a. the execution has begun with the express prior consent of the consumer; and

b. the consumer has stated that he thereby loses his right of withdrawal.

 

Article 11 - The price

1. During the period mentioned in the offer, the prices of the offered products and / or services will not be increased, except for price changes due to changes in VAT rates.

2. Contrary to the previous paragraph, the entrepreneur can offer products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market and where the entrepreneur has no influence, with variable prices. This link to fluctuations and the fact that any mentioned prices are target prices are mentioned in the offer.

3. Price increases within 3 months after the conclusion of the contract are only permitted if they are the result of statutory regulations or provisions.

4. Price increases from 3 months after the conclusion of the contract are only permitted if the entrepreneur has stipulated this and:

a. they are the result of statutory regulations or stipulations; or

b. the consumer has the authority to terminate the agreement with effect from the day on which the price increase takes effect.

5. The prices mentioned in the offer of products or services include VAT.

 

Article 12 - Compliance agreement and additional warranty

1. The entrepreneur warrants that the products and / or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of soundness and / or usability and the legal rights existing on the date of the conclusion of the agreement. provisions and / or government regulations. If agreed, the entrepreneur also guarantees that the product is suitable for other than normal use.

2. An additional guarantee provided by the entrepreneur, his supplier, manufacturer or importer never limits the legal rights and claims that the consumer can enforce against the entrepreneur under the contract if the entrepreneur has failed to fulfill his part of the contract. agreement.

3. An additional guarantee is understood to mean every obligation of the entrepreneur, its supplier, importer or producer in which it assigns to the consumer certain rights or claims that go beyond what is legally required in the event that he has failed to fulfill his part of the contract. the agreement.

 

Article 13 - Delivery and execution

1. The trader will take the greatest possible care when receiving and implementing orders for products and when assessing applications for the provision of services.

2. The place of delivery is the address that the consumer has made known to the entrepreneur.

3. With due observance of what is stated in article 4 of these general terms and conditions, the entrepreneur will execute accepted orders expeditiously but no later than 30 days, unless another delivery period has been agreed. If the delivery is delayed, or if an order can not or only partially be executed, the consumer will receive notification of this no later than 30 days after he has placed the order. In that case, the consumer has the right to terminate the contract without penalty and the right to any compensation.

4. After dissolution in accordance with the previous paragraph, the entrepreneur will immediately repay the amount that the consumer has paid.

5. The risk of damage and / or loss of products rests with the entrepreneur up to the moment of delivery to the consumer or a pre-designated and made representative to the entrepreneur, unless explicitly agreed otherwise.

 

Article 14 - Duration transactions: duration, cancellation and extension

Cancellation:

1. The consumer can terminate an agreement that has been concluded for an indefinite period and which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, at any time with due observance of the agreed cancellation rules and a notice period of no more than one month.

2. The consumer can terminate an agreement that has been concluded for a definite period and which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, at any time by the end of the stipulated term, with due observance of the agreed cancellation rules and a notice period. up to one month.

3. The consumer may conclude the agreements referred to in the previous paragraphs:

- cancel at any time and not be limited to termination at a specific time or in a given period;

- cancel at least in the same way as they have entered into by him;

- always cancel with the same notice period as the entrepreneur has stipulated for himself.

Extension:

4. A contract that has been entered into for a definite period and that extends to the regular delivery of products (including electricity) or services may not be tacitly extended or renewed for a fixed term.

5. Notwithstanding the previous paragraph, a contract that has been entered into for a definite period and which extends to the regular delivery of daily news- and weekly newspapers and magazines may be tacitly renewed for a fixed term of a maximum of three months, if the consumer has renewed this extension. agreement by the end of the extension can terminate with a notice period of no more than one month.

6. A contract that has been entered into for a definite period and that extends to the regular delivery of products or services may only be tacitly renewed for an indefinite period if the consumer may cancel at any time with a notice period of no more than one month. The notice period is a maximum of three months in case the agreement extends to the regular, but less than once a month, delivery of daily, news and weekly newspapers and magazines.

7. A contract of limited duration to the regular delivery of daily, news and weekly newspapers and magazines (trial or introductory subscription) is not tacitly continued and ends automatically after the trial or introductory period.

Expensive:

8. If an agreement has a duration of more than one year, the consumer may terminate the agreement at any time with a notice period of no more than one month, unless the reasonableness and fairness cancel before the end of the agreed term. to resist.

 

Article 15 - Payment

1. Unless otherwise stipulated in the agreement or additional conditions, the amounts due by the consumer must be paid within 14 days after the commencement date, or in the absence of a cooling-off period within 14 days after the close of the contract. agreement. In case of an agreement to provide a service, this period starts on the day after the consumer has received the confirmation of the agreement.

2. When selling products to consumers, the consumer may never be obliged to pay in advance more than 50% in general terms and conditions. If payment in advance is stipulated, the consumer can not assert any rights regarding the execution of the order or service (s), before the stipulated advance payment has taken place.

3. The consumer has the duty to report inaccuracies in provided or stated payment details to the entrepreneur without delay.

4. If the consumer does not fulfill his payment obligation (s) in time, after he has been informed by the trader of the late payment and the trader has given the consumer a period of 14 days to still fulfill his payment obligations, after the payment has not been made within this 14-day period, the legal interest is due on the outstanding amount and the entrepreneur is entitled to charge the extrajudicial collection costs he has incurred. These collection costs amount to a maximum of: 15% over outstanding amounts up to € 2,500, =; 10% over the next € 2,500, = and 5% over the next € 5,000, = with a minimum of € 40, =. The entrepreneur may deviate from the aforementioned amounts and percentages for the benefit of the consumer.

 

Article 16 - Complaints procedure

1. The entrepreneur has a well-publicized complaints procedure and handles the complaint in accordance with this complaints procedure.

2. Complaints about the execution of the agreement must be submitted fully and clearly described to the entrepreneur within a reasonable time after the consumer has discovered the defects.

3. Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will respond within the period of 14 days with a notice of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.

4. A complaint about a product, service or the service of the entrepreneur can also be submitted via a complaints form on the consumer page of the website of Stichting Webshop Keurmerk (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/) The complaint will then be sent both to the relevant entrepreneur and to Stichting Webshop Keurmerk.

5. Webshop Keurmerk will not treat a dispute or discontinue the handling, if the entrepreneur has been granted a suspension of payment, it has been declared bankrupt or has actually ended its business activities or the webshop has been suspended or canceled by Webshop Keurmerk.

6. A dispute will only be dealt with by Webshop Keurmerk if the consumer has first submitted his complaint to the entrepreneur within a reasonable time.

7. No later than twelve months after the dispute arises, the dispute must be submitted in writing to Webshop Keurmerk.

8. It is also possible to register complaints via the European ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

 

Article 17 - Disputes

1. Only Dutch law applies to agreements between the entrepreneur and the consumer to which these general terms and conditions apply. Even if the consumer lives abroad.

2. The Vienna Sales Convention does not apply.

 

 

Article 18 - Additional or different provisions

Additional provisions or deviating from these terms and conditions may not be to the detriment of the consumer and must be recorded in writing or in such a way that they can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium.

 

Article 19 - Modification of the general terms and conditions of Stichting Webshop Keurmerk

1. When Stichting Webshop Keurmerk will make a change, we will inform the entrepreneur through the newsletter and place the newest conditions on our website (https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/)

2. Amendments to these terms and conditions shall only take effect after they have been published in the appropriate manner, on the understanding that in the case of applicable changes during the term of an offer the most favorable provision for the consumer will prevail.

 

 

Address Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

© 2010 - 2024 Nailways | sitemap | rss