Privacy Policy 

(English version below) 

Nailways respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kunt u deze door ons laten wijzigen.

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Nailways zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Nailways gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Wij gebruiken uw telefoonnummer nooit voor marketingdoeleinden.
 • Om het winkelen bij Nailways zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op
 • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Dit doen wij via onze nieuwsbrief. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@nailways.nl.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze acties te meten.

Nailways verkoopt uw gegevens niet

Nailways zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Nailways

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Nailways gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Nailways geen cookies ontvangt.

Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoeker op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Nailways, dan kunt u een e-mail sturen naar info@nailways.nl. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Veiligheid

Beveiligde verbinding

Tijdens het plaatsen van een bestelling worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan de s in https://secure..... Zo bieden wij u maximale veiligheid en is fraude of diefstal van gegevens uitgesloten.

Privacy

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden door ons daarom met zorg behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kunt u deze door ons laten wijzigen.

Welke gegevens verzamelen wij?

Als u bij ons een bestelling plaats, hebben wij van u diverse gegevens nodig om uw bestelling te verwerken. Deze gegevens worden door ons op diverse manieren gecontroleerd op juistheid.

 • Algemene gegevens: Dit zijn de gegevens zoals naam, adres en woonplaats, die u invult bij het bestelformulier. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling te controleren en te verwerken.
 • Uw emailadres: Uw emailadres gebruiken wij om uw bestelling te bevestigen en u te informeren wanneer uw bestelling gereed is voor verzending. Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, zullen wij u van tijd tot tijd op de hoogte houden van nieuws en aanbiedingen. Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich eenvoudig afmelden.
 • Uw telefoonnummer:  Uw telefoonnummer gebruiken wij eventueel om uw bestelling te kunnen verifiëren en vragen te kunnen stellen over uw bestelling.
  Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor marketingdoeleinden.
 • Verkeergegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden verkeersgegevens opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld het aantal pagina`s dat bezocht zijn of welke artikelen besteld zijn.
  Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en worden alleen gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

Persoonsgegevens

 • de verwerking van uw bestelling.
 • de bezorging op het door u aangegeven afleveradres.
 • u op de hoogte stellen van aanbiedingen en nieuws (indien u zich hiervoor heeft aangemeld).


Verkeergegevens

 • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Uw gegevens zijn bij ons veilig

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en wij zullen deze uitsluitend aan door ons gecontracteerde incassobureaus ter beschikking stellen in geval van overschrijding van de door ons gestelde betalingstermijn.

Uw gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen. Bevoegde medewerkers van Nailways zijn de enige personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht van de persoonsgegevens.

Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via:
Email: info@nailways.nl

Privacy Policy (English)

Nailways respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you give us will be treated confidentially. We strictly adhere hereby all legal regulations that apply to personal data. Upon request, you can have access to the stored data, and you can change them by us.

We use your information to conduct the orders as quickly and easily as possible. For the rest, we will use this information only with your permission.

Nailways will never sell your personal information and will make them available only to parties that are involved in processing your order.

Nailways uses the collected data to provide the following services:

 • If you place an order, we need your name, email address, phone number, shipping address and payment information to process your order and its progress to keep you informed. We never use your phone number for marketing purposes.
 • To make shopping at Nailways so pleasant to be possible, we store with your consent personal information and the details regarding your order and the use of our services
 • With your permission we use your data to inform you about the development of the website and about special offers and promotions. We do this through our newsletter. If you no longer wish to, please let us know by sending an email to info@nailways.nl.
 • Information about the use of our site and the feedback we receive from our visitors help us to further develop our website and improve.
 • If you respond to a promotion or contest, we ask your name, address and email address. This information is used to perform action, to announce the winner (s), and to measure the response to our actions.

Nailways does not sell your information

Nailways will not sell your personal information and will only make it available only to parties that are involved in processing your order. Our employees and our third parties that are required to process your order respect the confidentiality of your information.

Your personal information is safe with Nailways.

We appreciate the trust you place in us and we will therefore be extremely careful with your data. When you place an order, using the most modern techniques; Secure Socket Layer. Your information will be protected at all times and kept confidential.

Cookies
Cookies are small pieces of information that are stored by your browser on your computer. Nailways uses cookies to recognize you on your next visit. Cookies enable us to gather information about using our services and to improve and adapt to the needs of our visitors. Our cookies provide information regarding personal identification. You can set your browser to not receive cookies when shopping at Nailways.

We use third-party advertising technologies from reputable third parties of visitors to gain insight into the behavior on our website. The goal is to determine the effectiveness of internet advertisements on our site and the third-party sites. For this we use cookies that are provided by us and installed by us. This is aimed at registering certain actions and transactions of visitors to our website and to identify certain profiles based on these data for relevant visitors. When the visitor comes to a website within the network of our partner, than an advertisement expression is shown on the basis of the appropriate profile. In both cases we give the website using our website visitors through the servers of our partner. Also in both cases, the information collected on our behalf and through this technology is held not personally identifiable.

If you have any questions about the Privacy Policy of Nailways, please send an email to info@nailways.nl. Our customer service will help you if you need information about your data or if you want to change. You expressly the right to correct your information. In case our Privacy Policy are needed, you will find on this page the most recent information.

Safety

Secure Connection

When placing an order  your data encrypts transmitted to us via a secure connection. You can recognize the secure connection to the s in https: // secure ..... We offer you maximum safety and exclude fraud or data theft.

Privacy

We value your privacy. All personal data we therefore treated with care. We strictly adhere hereby all legal regulations that apply to personal data. Upon request, you can have access to the stored data, and you can change them by us.

What information do we collect?

If you place an order with us, we have to find various information needed to process your order. These data are checked by us in various ways for accuracy.

 • General information: This is the data such as name and address, which you fill in the order form. We use this information to verify your order and process.
 • Your email address: Your email address we use to confirm and inform you of your order when your order is ready for shipment. If you have signed up for our newsletter, we will keep you periodically informed about news and special offers. If you wish to receive our newsletter, you can easily unsubscribe.
 • Your telephone number: we may use your phone number to verify your order and ask questions about your order. We will never use your telephone number for marketing purposes.
 • Traffic information: stored traffic data Each visit to our website. For example, the number of pages which are visited or what items are ordered.
 • These data are not personal and are only used to improve the usability of our website.

For which we use this data?

The purpose of the processing of the data is:

Personal data

 • the processing of your order.
 • delivery at the specified delivery address you.
 • you informed of offers and news (if you have registered before).

Traffic data

 • promote the usability of the website.

Your data is safe with us

We will not sell your personal information and we will exclusively to our contracted collection agencies make available in the event of exceeding the payment set by us.

Your data is stored on secure servers. Nailways competent employees are the only people who have access to personal data and confidentiality of personal data.

If you have any questions please contact us about our privacy policy at:
Email: info@nailways.nl

 

© 2010 - 2018 Nailways | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Nailways gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Nailways geen cookies ontvangt. Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoeker op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar.