Retourneren | Return

HERROEPINGSRECHT

Mocht je je bedenken over je aankoop dan kun je van de koop afzien. Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze 14 dagen gaan in vanaf het moment dat je het laatste product van je bestelling hebt ontvangen. Om af te zien van je koop moet je Nailways op de hoogte stellen dat je je herroept. Dit kun je middels dit modelformulier doen, maar daar ben je niet toe verplicht. Het is natuurlijk sneller om direct contact met ons op te nemen bijvoorbeeld via de e-mail op retour@nailways.nl We helpen je daar graag verder! 

GEVOLGEN VAN HERROEPING
Op de dag dat je ons hebt laten weten dat je je herroept, beginnen de 14 dagen waarin je de tijd hebt om je aankoop aan ons te retourneren. Nailways vergoedt alle betalingen na binnenkomst van de aankoop, inclusief eventuele leveringskosten door Nailways in rekening gebracht voor het geretourneerde product ( alleen als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop je ons de herroeping hebt gemeldt. Tenzij Nailways aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot je aantoont dat je het product hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Nailways gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat jij hebt gebruikt, tenzij je instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor je.  Als je hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Nailways de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Raadpleeg ook onze algemene voorwaarden voor meer informatie en onze producten die uitgesloten zijn van herroeping bij artikel 10.

Wat te doen in de volgende situaties?

 • Je hebt helaas een verkeerd artikel besteld en wilt dit ruilen. Bestel eenvoudigweg het door jou wel gewenste product in onze Nailwaysshop en stuur het verkeerde artikel welke je hebt besteld retour. Je kunt daarvoor onze retourprocedure hanteren.
 • Je hebt een verkeerd artikel ontvangen of je zending is niet compleet. Controleer na ontvangst altijd of je zending compleet en correct is. Mocht er een verkeerd artikel geleverd zijn of een artikel ontbreken, kun je dit melden bij onze klantenservice via klantenservice@nailways.nl. Wij zorgen er dan voor dat wij onze fout zo spoedig mogelijk herstellen.
 • Je hebt een defect artikel ontvangen. Als je een defect artikel hebt ontvangen, neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@nailways.nl.


RETOURPROCEDURE

Voor een retourzending kun je de volgende procedure hanteren:

 • Herroep je binnen 14 dagen na ontvangst van het laatste product van je aankoop door ons op de hoogte te stellen middels het modelformulier of via de email op retour@nailways.nl 
 • Je ontvangt dan een retournummer ( RET-nummer) welke je kunt invullen op dit retourformulier.
 • De aankoop dient daarna zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na het toekennen van het retournummer teruggestuurd te worden naar: Nailways  t.a.v. Klantenservice + RET-nummer, Slauerhoffstraat 12, 1822JD Alkmaar

Denk ook om het volgende:

 • Het product dient indien mogelijk in de zo oorspronkelijk mogelijke staat van verpakking en onbeschadigd teruggestuurd te worden.
 • Schrijf geen teksten en plak geen stickers of plakband op de verpakking van het product.
 • Verpak de retourartikelen in een omdoos om beschadiging tijdens transport tegen te gaan.
 • De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar ons worden toegestuurd.
 • De koper draagt de kosten en het risico voor de retourzending.

 

Return

RIGHT OF WITHDRAWEL

If you change your mind about your purchase, you can abandon the sale. You have the right to withdraw from the contract within 14 days without giving any reason. The 14 days begin from the moment you receive the latest product of your order. To revoke your buy you have to inform Nailways that you revoke. This can be done using this modelform, but you are not obliged to do that. It is of course much faster to contact directly with us by email at retour@nailways.nl. We love to help you there!

EFFECTS OF WITHDRAWAL
On the day that you let us know that you revoke begin the 14 days during which you have time to return your purchase to us. Nailways reimburse all payments after receipt of the purchase, including any delivery costs Nailways charged for the returned product (only if the entire order is returned), without delay, but within 14 days following the day on which you have, are indicated our withdrawal. Unless Nailways offering to pick up the product, they may refrain from paying back until it has received the product or demonstrate to you that you have returned the product, whichever this is earlier. Nailways have to repay you with the same payment method that you have used, unless you agree to a different method. The repayment is free of charge for you. If you have chosen a more expensive method of delivery than the cheapest standard delivery, Nailways need not pay back the additional costs of the more expensive method.

Also see our Terms and Conditions for more information and our products excluded from revocation under Article 10.

What to do in the following situations:

Unfortunately you have ordered the wrong product and wish to exchange it. Order simply the desired product in our Nailwaysshop and send the wrong item which you ordered return. For this you can use our return procedure.
You have received a wrong item or your shipment is not complete. Always check after receipt, if your shipment is complete and correct. When a wrong item is shipped or there is missing an article, please report it to our customer service at klantenservice@nailways.nl. We make sure that we recover as soon as possible our mistake.
You have received a defective item. If you received a defective item, please contact our customer service at klantenservice@nailways.nl.

 

RETURN PROCEDURE

For a return, you can use the following procedure:

 • Use your right to withdrawal within 14 days after receipt of the final product of your purchase to inform us through the modelform or by email at retour@nailways.nl
 • You will then receive a return number (RET-number) which you can fill in this return form.
 • The order should then as soon as possible and no later than 14 days after the award of the return number be returned to: Nailways, Return Department + RET number, Slauerhoffstraat 12, 1822JD Alkmaar, The Netherlands

Consider also the following:

 • The product should, if possible be returned in the original as possible state of packaging and undamaged.
 • Do not write texts or put stickers or tape on the product packaging.
 • Pack the return articles in an outer carton in order to prevent damage during transport.
 • All returns must be sent postage prepaid to us.
 • The buyer bears the costs and risks for the return.
© 2010 - 2024 Nailways | sitemap | rss