Disclaimer

(English version below)

Opgemaakt op: 13-05-2018

Nailways heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van haar website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via de website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Nailways aanvaardt geen aanschrakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via de website is verkregen.

Nailways garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Nailways gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op Nailways links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Nailways op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Nailways aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Nailways de aldaar te verkrijgen informatie onderschijft, doch slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot verkrijgen van nadere informatie.

Disclaimer

Created on: 13-05-2018

Nailways has exercised great care in the composition and development of its website and the recorded information. The information disseminated via the website is only informative in nature. Nailways does not accept any liability for damage of any kind, which is the direct or indirect consequence of actions or decisions based on information obtained on or via the website.

Nailways does not guarantee that the information to be found on the website is complete, correct, complete or up-to-date at all times and / or that its use will lead to or is suitable for the purpose desired by the visitor. The information on this site can be changed at any time desired by Nailways.

If links are made to Nailways that lead to third party websites, then these are websites for which Nailways is in no way responsible. Nailways accepts no liability for the correctness of links or for the information that results in following links. Placement of a link to a third-party website does not imply that Nailways will endorse the information to be obtained there, but only intended as an aid for the user of this website and offering an opportunity to obtain further information.

© 2010 - 2024 Nailways | sitemap | rss